Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Waarden en visie

  De volgende waarden zijn de fundamenten waarop we alles bouwen:

  Gods Woord is onfeilbaar

  We geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord is. Het is Gods autoriteit voor ons leven, in elk facet van ons bestaan (2 Timoteüs 3:16).

  Met elkaar in Gods tegenwoordigheid komen

  Als gemeente is het ons diepste verlangen om in Gods tegenwoordigheid te leven. Het is ook een opdracht voor ons persoonlijk leven. Tevens vinden we in de Bijbel, met name in de Psalmen, dat als we samen God aanbidden Hij op een speciale wijze Zijn tegenwoordigheid aan ons openbaart. “U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont” (Psalm 22:3).

  De persoon van de Heilige Geest

  Wij willen ons helemaal openstellen voor het werk van de Heilige Geest, zowel voor de gemeente als ook voor ieder persoonlijk. De doop in de Heilige Geest en het Bijbels functioneren van de gaven van de Heilige Geest zijn voor ons basisprincipes.

  Dynamische, spontane lofprijs en aanbidding

  Als we als gemeente bijeen zijn, kunnen we op Gods aanwezigheid reageren door spontane lofprijs, door in handen klappen of het opheffen van handen en door samen zingen in de Geest. De Bijbel spreekt over geestelijke liederen. Letterlijk staat er: “Liederen in de Geest zingende”. (Efeziërs 5:18,19).

  Gezin en gezinsleven

  Volgens de Bijbel functioneert de gemeente als een gezin. Er bestaat dus een natuurlijk gezin en een geestelijk gezin, de gemeente. Dit wordt in ons onderwijs en onze prediking steeds weer benadrukt. (Efeziërs 5:3; 1 Tim. 3:2).

  God is een heilige God

  Heiligheid is niet iets dat alleen maar aan de buitenkant zichtbaar is. Heilig leven betekent schoon zijn van binnen en door God apart gezet zijn. De vrucht van de Heilige Geest wordt meer en meer zichtbaar in je karakter. Het Hebreeuwse grondwoord voor ‘heilig’ is letterlijk: los snijden, apart zetten. Heiligheid is niet wetticisme, gebaseerd op je eigen daden en verdiensten. Heiligheid is erkennen en geloven dat je gereinigd bent door het bloed van Jezus en nu leeft door de kracht van de Heilige Geest, met als zichtbaar resultaat een veranderd karakter en gedrag.

  Krachtig gebed

  Gebed is de motor van de gemeente. We geloven dat elke gelovige wordt opgeroepen om voorbede te doen (intercessie) in onze persoonlijke relatie met God, maar ook als we samenkomen. Samen hardop bidden voor het begin van een dienst is naar het hart van God. God zegt: “Mijn huis zal een bedehuis zijn.” Het bidden en vasten moet regelmatig benadrukt worden. (2 Kronieken 7:14; Jakobus 5:16).

  Kwaliteit

  We geloven dat het God toekomt, dat we Hem altijd het beste geven. Daarom streven wij in alles wat we doen naar hoge kwaliteit. We willen bijvoorbeeld geen folders verspreiden die er niet uitzien! We hebben immers de beste boodschap die er is en aan Hem komt het beste toe. (Exodus 31:1-3).

  Onderlinge relaties

  Van elkaar houden en er voor elkaar zijn is ons doel. Het is de opdracht van Jezus dat we van elkaar houden. We kunnen dit het beste in praktijk brengen in kleinere groepen of in zorggroepen. In een zorggroep kun je relaties opbouwen en elkaar bemoedigen en stimuleren om Christus te volgen.

   

  Integriteit

  Niets kan een goed karakter vervangen. Integriteit is een van de belangrijkste karaktereigenschappen. Oprechtheid en betrouwbaarheid kunnen niet gemist worden. Ze zijn het fundament waarop wij bouwen. (2 Timoteüs 2:2; Titus 1:6).

  De invloed van Gods Koninkrijk

  God heeft ons tot zout en licht gesteld in onze cultuur. Alle mensen om ons heen hebben Gods principes nodig. De maatschappij heeft dus oprechte christenen nodig die zout en licht zijn.  In politiek, sociaal leven, onderwijs, cultuur, enz., oefent God Zijn invloed uit door Zijn kinderen.

  Het principe van eenheid

  Je kunt in Christus één zijn, zonder het op alle punten eens te hoeven zijn. Eén zijn in hart en visie is nodig om Gods werk te bouwen. Ons doel is niet conformiteit, maar eenheid van geest en doel. Eenheid zorgt ervoor dat gemeenteleden zichzelf kunnen uiten op vele manieren, maar op basis van dezelfde onderliggende principes en overtuigingen. Door eenheid kunnen we de gezamenlijke visie van de gemeente verwezenlijken. (Psalm 133; Johannes 17; I Korintiërs 10).

  Onze werkwoorden

  Vanuit deze fundamentele waarden, die maken wie we zijn als Helperkerk, hebben we de volgende vier werkwoorden (de 4 d’s) geformuleerd:

  Dienen: We willen in de eerste plaats God dienen en Hem eren. We willen in onze aanbidding geïnspireerd worden door de Heilige Geest en aanbidding als een levensstijl ontwikkelen. We geven ons helemaal aan God met onze tijd, gaven, talenten en met onze middelen.

  Dragen: Om de visie uit te werken moeten we allemaal onze schouders eronder zetten. De priesters droegen de ark. Wij mogen het kruis van Jezus dragen.

  Delen: Jezus heeft ons opgedragen om Zijn Evangelie te delen met alle mensen uit alle landen en culturen. Christus stierf voor alle mensen, daarom moet iedereen het horen. Het Evangelie delen door middel van ons getuigenis, ver weg door zending of nabij door evangelisatie is daarom onze hoogste prioriteit.

  Doel bereiken: Het uiteindelijke doel van dienen, dragen en delen is in Christus ons doel te bereiken. God heeft ons geschapen voor een duidelijk doel. Als we werkelijk in Christus zijn (Hand. 17:28), dan bereiken we dit doel: de vervulling van Gods plan voor ieders leven. Dit gebeurt op individueel niveau, maar ook op het niveau van de gemeente, als we ons leven steeds meer toewijden aan Jezus.

  Ons stappenplan

  Handelingen 1:8: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

  • Jeruzalem: Onze stad, met al haar veelkleurigheid aan inwoners bereiken met de grote boodschap (Matteüs 28)
  • Judea: Onze regio, het noorden
  • Samaria: Onze verantwoordelijkheid om de multi-etnische gemeenschap in onze samenleving te bereiken
  • De einden van de aarde: Onze verantwoordelijkheid om de hele wereld te bereiken