Privacyverklaring Helperkerk website

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We vinden jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in deze verklaring een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om jouw toestemming moet vragen. Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De Helperkerk acht daarom een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (algemene verordening gegevensbescherming) stelt, omdat wij persoonsgegevens niet zondermeer mogen verwerken. Dat betekent onder andere dat wij:

•    duidelijk vermelden met welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•    onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
•    eerst vragen om je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
•    passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
•    jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Helperkerk is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik en doel van persoonsgegevens                                                                                          
Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven en/of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

•    NAW gegevens
•    Emailadres

Deze gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening te kunnen leveren, leden of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is en om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                                                                                       
De Helperkerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Publicatie                                                                                                                                                         
Wij publiceren je gebruikersgegevens niet.

Derden en cookies?                                                                                                                                     
De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij dit verplicht is door een wettelijk voorschrift; dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben gesloten of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. In enkele gevallen dan deze informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers uitdrukkelijk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan onze internetsite registreert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gebruikte cookies Helperkerk
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten cookies die wij gebruiken op de Helperkerk website, samen met hun respectievelijke doel en duur (dat wil zeggen hoe lang elke cookie op je toestel/computer bewaard blijft).

Naam

Cookie

Omschrijving

Hoe lang?

 

   

WordPress

wordpress_test_cookies

WordPress plaatst deze cookie wanneer je de inlogpagina hebt bekeken en of de browser is ingesteld om cookies te accepteren of om af te wijzen.

Sessie

WordPress

wordpress_logged_in

Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker is ingelogd of niet. Zonder deze cookie is het niet mogelijk om in te loggen.

Sessie

WordPress

PHPSESSID, wp-settings, wp-settings-time, _drip_client

Deze cookies worden gebruikt door het content management system van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site.

Max. 1 jaar

Google Analytics?                                                                                                                               

Wij gebruiken geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
 

Beveiliging                                                                                                                                                           
De Helperkerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@helperkerk.nl.

Privacybeleid Foto’s                                                                                                                       
Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Helperkerk toegevoegde informatie  meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Helperkerk en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging. In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail: info@helperkerk.nl

Belangrijk is wel dat u uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra we uw aanvraag binnenkrijgen, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de Helperkerk een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Inzage, corrigeren en verwijderen van je gegevens                                                                       
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Helperkerk  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@helperkerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring                                                                                                 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

Vragen en feedback                                                                                                                                
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

De Helperkerk Evangelische Gemeente
Waldeck Pyrmontplein 13a
9722 GP Groningen
info@helperkerk.nl