Skip to content

Over ons

waarden-visie

De volgende waarden zijn de fundamenten waarop we alles bouwen:

Gods Woord is onfeilbaar
We geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord is. Het is Gods autoriteit voor ons leven, in elk facet van ons bestaan (2 Timoteüs 3:16).

Met elkaar in Gods tegenwoordigheid komen
Als gemeente is het ons diepste verlangen om in Gods tegenwoordigheid te leven. Het is ook een opdracht voor ons persoonlijk leven. Tevens vinden we in de Bijbel, met name in de Psalmen, dat als we samen God aanbidden Hij op een speciale wijze Zijn tegenwoordigheid aan ons openbaart. “U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont” (Psalm 22:3).

De persoon van de Heilige Geest
Wij willen ons helemaal openstellen voor het werk van de Heilige Geest, zowel voor de gemeente als ook voor ieder persoonlijk. De doop in de Heilige Geest en het Bijbels functioneren van de gaven van de Heilige Geest zijn voor ons basisprincipes.

Dynamische, spontane lofprijs en aanbidding
Als we als gemeente bijeen zijn, kunnen we op Gods aanwezigheid reageren door spontane lofprijs, door in handen klappen of het opheffen van handen en door samen zingen in de Geest. De Bijbel spreekt over geestelijke liederen. Letterlijk staat er: “Liederen in de Geest zingende”. (Efeziërs 5:18,19).

Gezin en gezinsleven
Volgens de Bijbel functioneert de gemeente als een gezin. Er bestaat dus een natuurlijk gezin en een geestelijk gezin, de gemeente. Dit wordt in ons onderwijs en onze prediking steeds weer benadrukt. (Efeziërs 5:3; 1 Tim. 3:2).

God is een heilige God
Heiligheid is niet iets dat alleen maar aan de buitenkant zichtbaar is. Heilig leven betekent schoon zijn van binnen en door God apart gezet zijn. De vrucht van de Heilige Geest wordt meer en meer zichtbaar in je karakter. Het Hebreeuwse grondwoord voor ‘heilig’ is letterlijk: los snijden, apart zetten. Heiligheid is niet wetticisme, gebaseerd op je eigen daden en verdiensten. Heiligheid is erkennen en geloven dat je gereinigd bent door het bloed van Jezus en nu leeft door de kracht van de Heilige Geest, met als zichtbaar resultaat een veranderd karakter en gedrag.

Krachtig gebed
Gebed is de motor van de gemeente. We geloven dat elke gelovige wordt opgeroepen om voorbede te doen (intercessie) in onze persoonlijke relatie met God, maar ook als we samenkomen. Samen hardop bidden voor het begin van een dienst is naar het hart van God. God zegt: “Mijn huis zal een bedehuis zijn.” Het bidden en vasten moet regelmatig benadrukt worden. (2 Kronieken 7:14; Jakobus 5:16).

Kwaliteit
We geloven dat het God toekomt, dat we Hem altijd het beste geven. Daarom streven wij in alles wat we doen naar hoge kwaliteit. We willen bijvoorbeeld geen folders verspreiden die er niet uitzien! We hebben immers de beste boodschap die er is en aan Hem komt het beste toe. (Exodus 31:1-3).

Onderlinge relaties
Van elkaar houden en er voor elkaar zijn is ons doel. Het is de opdracht van Jezus dat we van elkaar houden. We kunnen dit het beste in praktijk brengen in kleinere groepen of in zorggroepen. In een zorggroep kun je relaties opbouwen en elkaar bemoedigen en stimuleren om Christus te volgen.

Integriteit
Niets kan een goed karakter vervangen. Integriteit is een van de belangrijkste karaktereigenschappen. Oprechtheid en betrouwbaarheid kunnen niet gemist worden. Ze zijn het fundament waarop wij bouwen. (2 Timoteüs 2:2; Titus 1:6).

De invloed van Gods Koninkrijk
God heeft ons tot zout en licht gesteld in onze cultuur. Alle mensen om ons heen hebben Gods principes nodig. De maatschappij heeft dus oprechte christenen nodig die zout en licht zijn.  In politiek, sociaal leven, onderwijs, cultuur, enz., oefent God Zijn invloed uit door Zijn kinderen.

Het principe van eenheid
Je kunt in Christus één zijn, zonder het op alle punten eens te hoeven zijn. Eén zijn in hart en visie is nodig om Gods werk te bouwen. Ons doel is niet conformiteit, maar eenheid van geest en doel. Eenheid zorgt ervoor dat gemeenteleden zichzelf kunnen uiten op vele manieren, maar op basis van dezelfde onderliggende principes en overtuigingen. Door eenheid kunnen we de gezamenlijke visie van de gemeente verwezenlijken. (Psalm 133; Johannes 17; I Korintiërs 10).

Onze werkwoorden
Vanuit deze fundamentele waarden, die maken wie we zijn als Helperkerk, hebben we de volgende vier werkwoorden (de 4 d’s) geformuleerd:

Dienen: We willen in de eerste plaats God dienen en Hem eren. We willen in onze aanbidding geïnspireerd worden door de Heilige Geest en aanbidding als een levensstijl ontwikkelen. We geven ons helemaal aan God met onze tijd, gaven, talenten en met onze middelen.

Dragen: Om de visie uit te werken moeten we allemaal onze schouders eronder zetten. De priesters droegen de ark. Wij mogen het kruis van Jezus dragen.

Delen: Jezus heeft ons opgedragen om Zijn Evangelie te delen met alle mensen uit alle landen en culturen. Christus stierf voor alle mensen, daarom moet iedereen het horen. Het Evangelie delen door middel van ons getuigenis, ver weg door zending of nabij door evangelisatie is daarom onze hoogste prioriteit.

Doel bereiken: Het uiteindelijke doel van dienen, dragen en delen is in Christus ons doel te bereiken. God heeft ons geschapen voor een duidelijk doel. Als we werkelijk in Christus zijn (Hand. 17:28), dan bereiken we dit doel: de vervulling van Gods plan voor ieders leven. Dit gebeurt op individueel niveau, maar ook op het niveau van de gemeente, als we ons leven steeds meer toewijden aan Jezus.

Ons stappenplan
Handelingen 1:8: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

  • Jeruzalem: Onze stad, met al haar veelkleurigheid aan inwoners bereiken met de grote boodschap (Matteüs 28).
  • Judea: Onze regio, het noorden.
  • Samaria: Onze verantwoordelijkheid om de multi-etnische gemeenschap in onze samenleving te bereiken.
  • De einden van de aarde: Onze verantwoordelijkheid om de hele wereld te bereiken.
historie
Ons verhaal
We weten uit kerkenraadstukken van de hervormde kerk in Emden dat er al in 1557 geheime hagepreekdiensten werden gehouden op het landgoed van jonkheer Derk Coenders. Vanuit Emden kwamen de zogenaamde evangelische priesters te paard helemaal naar Groningen om elke zondag voor 7 a 8 duizend mensen het evangelie te prediken. Dit speelde zich dus af vóór de reformatie ingeleid door Luther!
Landgoed van jonkheer Derk Coenders
Later is er een kerkgebouw tot stand gekomen het landgoed van jonkheer Derk Coenders. Op de fundamenten van dit kerkgebouw is uiteindelijk de huidige Helperkerk gebouwd (1900).
1909
Rechts veldwachter Welbergen en links een reclamebord van de uitspanning Landlust. De foto dateert uit 1909.
Startdatum
De evangelische gemeente Helperkerk heeft als startdatum 1956. Geleid door Gods Geest kwamen veel mensen in de jaren ’50 tot bekering en volledige overgave aan God. Er ontstond vanuit een gebedsgroep uiteindelijk vrij snel een gemeente met een grote toestroom van mensen.
Het Sofiahuis
De eerste samenkomsten vonden plaats in een pand aan de Tuinstraat in de binnenstad van Groningen. Het Sofiahuis aan de Sofiastraat in de Oosterpoortwijk was daarna tot uiteindelijk begin 1990 het onderkomen van deze gemeente.
Helperkerk
De gemeente groeide echter zo snel dat ze meer ruimte nodig had en zo is in 1991 de Helperkerk het onderkomen geworden van onze gemeente. Sindsdien zien we dag aan dag Gods hand op Zijn gemeente en we hebben veel mensen tot geloof zien komen in de gemeente en gezien dat ze echte discipelen van Jezus werden.
Toekomst
We geloven dat het beste voor de gemeente nog moet komen! De gemeente is sterker, krachtiger en met meer geloof in de toekomst dan ooit te voren. Samen schrijven we geschiedenis van wat God in mensenlevens kan doen. Misschien dat je samen de geschiedenis van de Helperkerk wilt komen schrijven door mee te bouwen aan Gods werk hier in deze fantastische stad Groningen!
1557
1900
1909
1956
1990
1991
2023 en verder

Ons team

De Helperkerk is een levendige en bruisende kerk in Groningen (Helpman) waar God, de Helper, zichtbaar levens verandert. We geloven dat de kerk Gods plan is om de wereld te bereiken met het goede nieuws van het evangelie. God wil dat de kerk een enerverende plaats is waar je tegelijkertijd God en mensen kunt ontmoeten en waar het goed ‘toeven’ is. We zien eerstehands dat God levens verandert, omdat God door Jezus een relatie met mensen wil hebben. Door Jezus hebben we toegang tot God. Als God in je leven komt dan verandert alles in je leven!

Volgens de Bijbel behoort een gemeente te functioneren als een gezin. In een goede gezin is liefde, warmte geborgenheid, voeding en opvoeding. Wij hopen dat je een geestelijk ‘thuis’ vindt in de Helperkerk. 

Ismee & Gayane Wubs

Voorgangersechtpaar
Ismee & Gayane Wubs

Leonard & Sylvia Bosgraaf

LBT
Leonard & Sylvia Bosgraaf

Arie & Anna Miojo

LBT
Arie-Anna-Miojo

Mattijn & Jedidja Wubs

LBT
Mattijn & Jedida Wubs

Leonard & Sylvia Bosgraaf

LBT
Leonard & Sylvia Bosgraaf

Peter & Willemijn Dertien

LBT
Peter & Willemijn Dertien

David Lohuis

LBT
David Lohuis

Jacob & Marja Wubs

LBT
Jacob en Marja Wubs

Gersom ten Cate

LBT
Gersom ten Cate